Aside

A Test on English Proverbs

A Test on English Proverbs

Q1. Below are sentences that are the paraphrasing of proverbs.

In each case, encircle the proverb that matches with the

paraphrasing best 😦 2 marks for each item)

 1. Usually people of the same type tend to be together.

(a) A bird in the hand is worth two in the bush.

(b) Birds of a feather flock together.

(c) Every bird likes his own nest best.

(d) Eagles catch no flies.

 1. Sometimes things are not as valuable as they appear to be.

(a) All that glitters is not gold.

(b) Liberty is better than gold.

(c) Today gold, tomorrow dust.

(d) Where gold speaks every tongue is silent.

 1. You must always try not to plan the successful results of something

until those results actually occur.

(a) Divide and rule.

(b) Life is not a bed of roses.

(c) Good finds good.

(d) Don’t count your chickens before they are hatched.

 1. One should take care of one’s own family, friends, or fellow citizens

before helping other people.

(a) You reap what you sow.

(b) Nothing hurts like the truth.

(c) Charity begins at home.

(d) It takes two to tango.

 1. Don’t form an opinion about something based on appearance alone.

(a) We soon believe what we desire.

(b) Don’t judge a book by its cover.

(c) Seeing is believing.

(d) Two wrongs don’t make a right.

 1. When there is evidence of a problem, then there probably is a

problem.

(a) Where there is smoke, there is fire.

(b) A burnt child dreads the fire.

(c) Of two evils choose the least.

(d) Out of the frying pan, into the fire.

24

 1. People in general think that nothing can be accomplished without

effort.

(a) Look before you leap.

(b) No man can serve two masters.

(c) No pain, no gain.

(d) To run one’s head against a stone wall.

 1. When you hurry too much, you are likely to do a poor job, and you

may waste time doing it over.

(a) It is hard to please all parties.

(b) Necessity knows no law.

(c) Misfortunes never come alone.

(d) Haste makes waste.

 1. When a group of people with the same goals work together, they can

accomplish more than individuals can do.

(a) Misery loves company.

(b) Too many cooks spoil the broth.

(c) In unity there is strength.

(d) Two’s company, but three’s a crowd.

10.It’s better not to try to improve something that is already satisfactory.

(a) Make hay while the sun shines.

(b) Leave well enough alone.

(c) Strike while the iron is hot.

(d) Don’t cry over split milk.

Q2 Complete the following: (3 marks for each item).

 1. Actions speak louder then words.
 2. If you can’t beat them, join them.
 3. Easy cam, easy go.
 4. You can’t teach the old dog, new tricks.
 5. A friend in need is a friend indeed.
 6. One man’s food is another man’s poison.
 7. A cat has nine lives.
 8. Blood is thicker than water.
 9. When the cat’s away the mice play.

10.No news is good news.

Վերջին ուսումնական տարին

Ողջույն: Ես Արշակ Թովմասյանն եմ: Արդեն երեք տարի է՝ սովորում եմ <Մխիթար Սեբաստացի> կրթահամալիրի ավագ դպրոցում: Այս տարի համեմատաբար պասիվ եմ եղել:  Ավելի շատ ժամանակ եմ հատկացրել միասնական և ավարտական քննություններին նախապատրաստվելուն : Ձեզ եմ ներկայացնում այս ուսումնական տարվա իմ աշխատանքները:

http://goo.gl/eLljMO

http://goo.gl/4PwBJd

http://goo.gl/bfvAZ9

http://goo.gl/vZdn95

http://goo.gl/o7qfBp

Սա կրթահամալիրում սովորելու վերջին տարին է, և արդեն գիտակցում եմ, որ կրթահամալիրում շատ բան եմ սովորել, և երբ որ կփոխվի ուսումնական հաստատություննս՝ բուհում կսովորեմ, ավելի շատ կգնահատեմ կրթահամալիրում սովորածս ու ավելի շատ կկարոտեմ միջավայրը:

Մասնագիտական կողմնորոշում

Իմ ապագա մասնագիտությունը կապված է ծրագրավորման հետ, և քանի որ ծրագրավորումը ունի շատ ճյուղեր, այն կապված է կայքերի մշակման հետ: Այն ընտրելիս ես հաշվի եմ առել շուկայի պահանջարկը,  և իմ հմտությունները տարբեր առարկաների վերաբերյալ:  Այս մասնագիտական յուրահատկություններից մեկը նրա զարգացող արագ տեմպն է, քանի որ ամեն վայրկյանը օգտագործվում է մի նոր բան ստեղծելու համար: Այս հարցում կարելի է ասել որ ես եմ կողմնորոշվել, քանի որ ծնողներս միայն համաձայնվել են որոշման հետ: Երբ որ ես դեռ մտածում էի մասնագիտության վերաբերյալ, հասկացա որ իրավաբանները բավականին շատ են, ինչպես նաև տնտեսագետները , իհարկե ծրագրավորողները նույնպես շատ են և մրցակցությունը նույնպես թեժ է, բայց այն ինձ ավելի շատ է դուր գալիս:  Այն արդիական միշտ կարող է համարվել, քանի որ միշտ ինչ որ նոր բան ես ստեղծում

Վերլուծություններ

Գրիգոր Զոհրապ- Այրին

Գրիգոր Զոհրապը լինելով իրատես գրող նկարագրել է մի ընտանիքի վիճակի, որի տղամարդը գնացել է Պոլիս աշխատելու, բայց տարիների ընթացքում հաստատվում է այնտեղ և նույնիսկ չի էլ ցանկանում հետ գալ: Նա իր կնոջ Զարդարի մոտ թողնում է իր հիվանդ ծնողներին: Նա ողջ և առողջ էր, բայց Գրիգոր Զոհրապը վերնագրել է <<Այրին>> քանի որ նրա կինը իրեն այրի էր զգում: Նա ամեն անգամ գնում էր այն տեղը որտեղից ճանապարհել էր իր ամուսնու, և սպասում էր թե նա երբ կգա: Continue reading

Translation

Սկսեցինք աշխատել ներկայացման ձևի վրա: Ինքս ինձ համար եզրահանգում արեցի արեցի. կրթության բաց համակարգում ձևը կարևոր է, ձևն է հնարավորություն տալիս, որ բովանդակությունը երևան գա, շահեկան կողմից ներկայացվի ու գրավի, տանի:

Continue reading

Aside

Հայոց լեզվի կիսամյակային առաջադրանք

1.    Բառերից քանիսո՞ւմ է բաց թողած տեղում գրվում է.

ան-, երբևից-, մանր-, վայր-ջք, լայն-կրան, առօր-ական, ան-ական, այժմ-ական, ինչև-,գոմ-շ

6

 

2.    Բառերից քանիսո՞ւմ է բաց թողած տեղում գրվում հ.

արհամար-անք, ամպ-ովանի, խոնար-ում, բարեշնոր-, ապաշխար-անք, արհավի-րք,ընդ-ամենը, ընդ-անուր, մանադազգա-, հեթ-եթալ

6

Continue reading